จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9001  เมืองสงขลา  4
  815
  260
  212
  207
  146
  4
  0
  179
 2  9002  สทิงพระ  17
  494
  141
  157
  98
  65
  1
  0
  61
 3  9003  จะนะ  2
  809
  180
  235
  57
  55
  0
  0
  80
 4  9004  นาทวี  3
  470
  236
  171
  99
  80
  0
  0
  117
 5  9005  เทพา  10
  608
  202
  187
  80
  47
  1
  0
  114
 6  9006  สะบ้าย้อย  3
  505
  147
  232
  59
  35
  0
  0
  79
 7  9007  ระโนด  4
  706
  211
  206
  105
  48
  1
  0
  64
 8  9008  กระแสสินธุ์  4
  165
  69
  75
  24
  22
  0
  0
  33
 9  9009  รัตภูมิ  18
  607
  232
  157
  113
  44
  0
  0
  62
 10  9010  สะเดา  0
  596
  200
  205
  120
  86
  0
  0
  110
 11  9011  หาดใหญ่  33
  1,185
  414
  444
  392
  233
  6
  1
  112
 12  9012  นาหม่อม  2
  215
  72
  80
  40
  20
  0
  0
  13
 13  9013  ควนเนียง  1
  324
  139
  112
  95
  40
  1
  0
  40
 14  9014  บางกล่ำ  1
  168
  57
  98
  23
  18
  0
  0
  41
 15  9015  สิงหนคร  11
  741
  145
  131
  67
  39
  2
  0
  91
 16  9016  คลองหอยโข่ง  2
  171
  70
  55
  30
  12
  1
  0
  27