จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8601  เมืองชุมพร  7
  1,467
  503
  424
  281
  173
  8
  0
  72
 2  8602  ท่าแซะ  4
  1,269
  434
  349
  138
  101
  2
  0
  11
 3  8603  ปะทิว  9
  724
  302
  262
  69
  61
  0
  0
  12
 4  8604  หลังสวน  8
  791
  286
  293
  128
  88
  2
  0
  36
 5  8605  ละแม  0
  315
  136
  132
  59
  43
  0
  0
  1
 6  8606  พะโต๊ะ  0
  463
  145
  123
  50
  22
  1
  0
  12
 7  8607  สวี  2
  920
  360
  243
  143
  75
  4
  0
  5
 8  8608  ทุ่งตะโก  0
  348
  104
  117
  73
  36
  1
  0
  25