จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8501  เมืองระนอง  8
  533
  204
  184
  93
  55
  2
  0
  25
 2  8502  ละอุ่น  1
  109
  74
  116
  20
  17
  0
  0
  3
 3  8503  กะเปอร์  11
  185
  82
  103
  34
  25
  0
  1
  7
 4  8504  กระบุรี  29
  500
  177
  178
  51
  28
  0
  0
  22
 5  8505  สุขสำราญ  1
  107
  31
  39
  15
  2
  0
  0
  23