จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8401  เมืองสุราษฎร์ธานี  4
  712
  226
  265
  163
  151
  7
  0
  60
 2  8402  กาญจนดิษฐ์  16
  1,276
  477
  448
  154
  154
  6
  0
  27
 3  8403  ดอนสัก  4
  425
  151
  143
  45
  62
  1
  0
  4
 4  8404  เกาะสมุย  15
  397
  153
  171
  119
  113
  8
  0
  8
 5  8405  เกาะพะงัน  0
  164
  69
  37
  25
  26
  0
  0
  14
 6  8406  ไชยา  1
  537
  185
  224
  78
  68
  3
  0
  1
 7  8407  ท่าชนะ  3
  620
  276
  278
  112
  70
  2
  0
  6
 8  8408  คีรีรัฐนิคม  4
  475
  219
  225
  64
  43
  0
  0
  32
 9  8409  บ้านตาขุน  0
  118
  84
  177
  43
  57
  3
  0
  4
 10  8410  พนม  0
  356
  259
  269
  97
  73
  2
  0
  6
 11  8411  ท่าฉาง  1
  340
  173
  152
  58
  70
  3
  0
  4
 12  8412  บ้านนาสาร  7
  646
  273
  321
  133
  130
  2
  0
  10
 13  8413  บ้านนาเดิม  3
  222
  159
  116
  48
  51
  1
  0
  1
 14  8414  เคียนซา  1
  538
  200
  225
  56
  70
  2
  0
  6
 15  8415  เวียงสระ  9
  549
  276
  238
  77
  89
  0
  1
  9
 16  8416  พระแสง  1
  646
  247
  203
  69
  61
  1
  0
  10
 17  8417  พุนพิน  9
  708
  232
  224
  117
  119
  3
  1
  38
 18  8418  ชัยบุรี  2
  286
  159
  119
  23
  37
  1
  0
  14
 19  8419  วิภาวดี  3
  192
  130
  117
  23
  22
  2
  0
  5