จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8301  เมืองภูเก็ต  2
  556
  117
  152
  117
  125
  10
  0
  24
 2  8302  กะทู้  0
  190
  58
  42
  33
  46
  1
  0
  29
 3  8303  ถลาง  12
  477
  130
  103
  81
  73
  1
  0
  21