จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8201  เมืองพังงา  0
  416
  183
  114
  53
  39
  0
  0
  30
 2  8202  เกาะยาว  1
  150
  48
  67
  24
  6
  0
  0
  3
 3  8203  กะปง  0
  220
  77
  52
  30
  14
  1
  0
  9
 4  8204  ตะกั่วทุ่ง  0
  551
  147
  98
  47
  33
  0
  0
  53
 5  8205  ตะกั่วป่า  1
  454
  206
  85
  47
  40
  1
  0
  4
 6  8206  คุระบุรี  5
  374
  89
  62
  38
  11
  0
  0
  22
 7  8207  ทับปุด  0
  237
  106
  96
  26
  13
  2
  0
  16
 8  8208  ท้ายเหมือง  4
  580
  101
  58
  42
  17
  0
  0
  2