จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8201  เมืองพังงา  0
  406
  182
  112
  55
  42
  1
  0
  20
 2  8202  เกาะยาว  1
  149
  47
  68
  24
  6
  0
  0
  3
 3  8203  กะปง  0
  215
  78
  53
  32
  16
  1
  0
  9
 4  8204  ตะกั่วทุ่ง  0
  544
  145
  96
  47
  32
  0
  0
  52
 5  8205  ตะกั่วป่า  1
  448
  204
  85
  47
  39
  1
  0
  5
 6  8206  คุระบุรี  5
  370
  89
  63
  38
  10
  0
  0
  21
 7  8207  ทับปุด  0
  229
  108
  96
  27
  13
  2
  0
  15
 8  8208  ท้ายเหมือง  4
  575
  104
  58
  43
  16
  0
  0
  2