จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8101  เมืองกระบี่  5
  682
  254
  156
  109
  84
  1
  0
  130
 2  8102  เขาพนม  4
  658
  220
  148
  49
  76
  0
  0
  148
 3  8103  เกาะลันตา  1
  335
  168
  114
  36
  35
  1
  0
  105
 4  8104  คลองท่อม  2
  893
  256
  155
  47
  49
  0
  0
  102
 5  8105  อ่าวลึก  11
  339
  159
  179
  78
  42
  1
  0
  29
 6  8106  ปลายพระยา  1
  278
  187
  136
  34
  49
  1
  0
  36
 7  8107  ลำทับ  0
  250
  82
  61
  20
  26
  1
  0
  9
 8  8108  เหนือคลอง  1
  455
  242
  188
  92
  75
  1
  0
  37