จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  8001  เมืองนครศรีธรรมราช  13
  1,775
  392
  305
  302
  195
  7
  0
  29
 2  8002  พรหมคีรี  1
  318
  141
  111
  96
  52
  0
  0
  3
 3  8003  ลานสกา  0
  476
  137
  156
  100
  43
  1
  0
  5
 4  8004  ฉวาง  1
  628
  324
  339
  170
  158
  3
  0
  7
 5  8005  พิปูน  3
  173
  174
  142
  61
  59
  0
  0
  2
 6  8006  เชียรใหญ่  1
  363
  220
  200
  64
  32
  0
  0
  6
 7  8007  ชะอวด  6
  881
  371
  300
  96
  111
  3
  0
  9
 8  8008  ท่าศาลา  0
  894
  300
  272
  113
  114
  1
  0
  25
 9  8009  ทุ่งสง  11
  1,313
  411
  326
  231
  124
  1
  0
  9
 10  8010  นาบอน  0
  193
  117
  112
  39
  48
  2
  0
  15
 11  8011  ทุ่งใหญ่  9
  614
  275
  339
  99
  122
  1
  0
  28
 12  8012  ปากพนัง  8
  941
  360
  219
  176
  84
  0
  0
  2
 13  8013  ร่อนพิบูลย์  7
  657
  258
  213
  157
  77
  0
  0
  42
 14  8014  สิชล  8
  1,053
  381
  237
  138
  92
  3
  0
  40
 15  8015  ขนอม  2
  516
  93
  73
  45
  44
  0
  0
  50
 16  8016  หัวไทร  7
  454
  186
  224
  75
  35
  0
  0
  14
 17  8017  บางขัน  5
  441
  194
  171
  62
  57
  3
  0
  3
 18  8018  ถ้ำพรรณรา  1
  212
  96
  100
  27
  40
  2
  1
  2
 19  8019  จุฬาภรณ์  2
  250
  133
  208
  68
  44
  1
  0
  3
 20  8020  พระพรหม  3
  588
  100
  71
  46
  19
  0
  0
  1
 21  8021  นบพิตำ  0
  385
  113
  142
  45
  42
  0
  0
  4
 22  8022  ช้างกลาง  5
  362
  140
  126
  76
  55
  0
  0
  3
 23  8023  เฉลิมพระเกียรติ  2
  381
  101
  113
  54
  28
  0
  0
  5