จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7701  เมืองประจวบคีรีขันธ์  4
  657
  215
  113
  54
  36
  1
  0
  58
 2  7702  กุยบุรี  1
  265
  67
  79
  17
  17
  0
  0
  39
 3  7703  ทับสะแก  10
  325
  174
  140
  33
  29
  3
  1
  50
 4  7704  บางสะพาน  0
  749
  212
  188
  58
  43
  2
  0
  50
 5  7705  บางสะพานน้อย  2
  361
  106
  64
  20
  21
  0
  0
  1
 6  7706  ปราณบุรี  3
  628
  105
  127
  43
  49
  3
  1
  32
 7  7707  หัวหิน  1
  647
  110
  81
  32
  23
  1
  0
  66
 8  7708  สามร้อยยอด  0
  421
  105
  93
  21
  28
  1
  0
  38