จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7601  เมืองเพชรบุรี  4
  1,281
  270
  259
  123
  145
  2
  0
  183
 2  7602  เขาย้อย  1
  402
  110
  122
  47
  39
  1
  0
  38
 3  7603  หนองหญ้าปล้อง  0
  160
  47
  41
  8
  3
  1
  0
  23
 4  7604  ชะอำ  55
  583
  177
  128
  60
  56
  4
  1
  91
 5  7605  ท่ายาง  20
  808
  247
  274
  90
  85
  2
  0
  106
 6  7606  บ้านลาด  6
  669
  134
  167
  53
  47
  0
  0
  87
 7  7607  บ้านแหลม  4
  567
  81
  79
  25
  21
  2
  0
  73
 8  7608  แก่งกระจาน  0
  300
  78
  66
  10
  7
  0
  0
  121