จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7501  เมืองสมุทรสงคราม  2
  469
  141
  154
  44
  70
  4
  0
  7
 2  7502  บางคนที  1
  265
  97
  148
  49
  55
  0
  0
  2
 3  7503  อัมพวา  10
  397
  125
  131
  42
  27
  2
  0
  2