จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7401  เมืองสมุทรสาคร  56
  972
  193
  149
  80
  91
  6
  0
  135
 2  7402  กระทุ่มแบน  53
  545
  143
  105
  71
  62
  3
  0
  52
 3  7403  บ้านแพ้ว  25
  590
  129
  94
  26
  30
  1
  0
  24