จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7301  เมืองนครปฐม  1
  1,559
  343
  317
  163
  160
  4
  0
  187
 2  7302  กำแพงแสน  1
  1,178
  197
  198
  37
  68
  1
  0
  142
 3  7303  นครชัยศรี  7
  836
  240
  129
  68
  47
  1
  0
  18
 4  7304  ดอนตูม  2
  453
  62
  73
  20
  14
  0
  0
  12
 5  7305  บางเลน  0
  821
  211
  200
  46
  54
  0
  0
  11
 6  7306  สามพราน  0
  1,327
  345
  259
  160
  169
  13
  1
  106
 7  7307  พุทธมณฑล  1
  227
  35
  28
  14
  30
  0
  0
  3