จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7201  เมืองสุพรรณบุรี  9
  1,480
  453
  330
  112
  100
  4
  0
  15
 2  7202  เดิมบางนางบวช  13
  1,011
  235
  260
  66
  64
  2
  0
  33
 3  7203  ด่านช้าง  10
  683
  234
  128
  29
  18
  0
  0
  34
 4  7204  บางปลาม้า  11
  917
  273
  201
  67
  60
  2
  0
  11
 5  7205  ศรีประจันต์  9
  889
  255
  130
  46
  33
  0
  0
  7
 6  7206  ดอนเจดีย์  1
  626
  172
  145
  22
  23
  5
  0
  11
 7  7207  สองพี่น้อง  14
  1,085
  331
  328
  53
  58
  3
  0
  40
 8  7208  สามชุก  31
  740
  217
  219
  47
  65
  1
  0
  22
 9  7209  อู่ทอง  27
  1,750
  461
  306
  60
  93
  3
  0
  15
 10  7210  หนองหญ้าไซ  2
  796
  245
  152
  36
  23
  1
  0
  26