จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  7001  เมืองราชบุรี  8
  1,400
  270
  263
  113
  72
  1
  1
  10
 2  7002  จอมบึง  14
  740
  202
  171
  23
  42
  1
  0
  9
 3  7003  สวนผึ้ง  2
  412
  54
  53
  12
  10
  0
  0
  7
 4  7004  ดำเนินสะดวก  35
  962
  178
  168
  40
  45
  2
  0
  10
 5  7005  บ้านโป่ง  31
  1,346
  303
  212
  100
  66
  6
  0
  43
 6  7006  บางแพ  0
  637
  158
  191
  57
  64
  2
  0
  0
 7  7007  โพธาราม  17
  1,410
  257
  189
  129
  74
  0
  0
  49
 8  7008  ปากท่อ  3
  1,007
  139
  106
  38
  35
  1
  0
  6
 9  7009  วัดเพลง  11
  107
  30
  30
  16
  12
  0
  0
  3
 10  7010  บ้านคา  1
  263
  79
  66
  13
  21
  0
  0
  4