จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6701  เมืองเพชรบูรณ์  15
  2,222
  338
  249
  89
  80
  1
  0
  5
 2  6702  ชนแดน  22
  1,152
  188
  143
  33
  30
  2
  0
  3
 3  6703  หล่มสัก  2
  2,099
  544
  400
  86
  79
  4
  0
  2
 4  6704  หล่มเก่า  7
  838
  256
  225
  55
  32
  0
  1
  2
 5  6705  วิเชียรบุรี  12
  1,616
  316
  254
  48
  35
  0
  0
  2
 6  6706  ศรีเทพ  0
  915
  194
  135
  36
  26
  0
  0
  0
 7  6707  หนองไผ่  35
  1,306
  257
  236
  33
  29
  2
  0
  1
 8  6708  บึงสามพัน  5
  863
  213
  129
  21
  17
  0
  0
  1
 9  6709  น้ำหนาว  0
  181
  86
  70
  11
  1
  0
  1
  2
 10  6710  วังโป่ง  0
  479
  92
  81
  9
  9
  1
  0
  1
 11  6711  เขาค้อ  0
  258
  122
  97
  20
  18
  2
  0
  2