จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6601  เมืองพิจิตร  15
  1,586
  453
  267
  144
  73
  2
  0
  35
 2  6602  วังทรายพูน  28
  259
  115
  111
  17
  7
  0
  0
  57
 3  6603  โพธิ์ประทับช้าง  5
  589
  194
  86
  39
  12
  1
  0
  36
 4  6604  ตะพานหิน  9
  894
  364
  192
  73
  46
  1
  0
  96
 5  6605  บางมูลนาก  1
  446
  194
  205
  50
  33
  0
  0
  37
 6  6606  โพทะเล  24
  927
  227
  182
  46
  22
  0
  1
  285
 7  6607  สามง่าม  2
  707
  206
  153
  33
  15
  1
  0
  87
 8  6608  ทับคล้อ  3
  436
  170
  138
  36
  18
  0
  0
  81
 9  6609  สากเหล็ก  5
  305
  124
  90
  23
  5
  1
  0
  100
 10  6610  บึงนาราง  2
  290
  94
  70
  13
  10
  0
  0
  82
 11  6611  ดงเจริญ  4
  257
  122
  146
  22
  21
  0
  0
  3
 12  6612  วชิรบารมี  5
  526
  127
  89
  31
  5
  0
  0
  35