จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6501  เมืองพิษณุโลก  17
  3,037
  498
  405
  245
  229
  9
  0
  45
 2  6502  นครไทย  16
  1,626
  352
  259
  25
  23
  0
  0
  35
 3  6503  ชาติตระการ  4
  665
  147
  148
  19
  8
  0
  0
  8
 4  6504  บางระกำ  15
  1,750
  344
  175
  68
  37
  2
  0
  32
 5  6505  บางกระทุ่ม  2
  615
  183
  129
  55
  30
  0
  0
  4
 6  6506  พรหมพิราม  2
  1,529
  286
  253
  84
  50
  2
  0
  25
 7  6507  วัดโบสถ์  1
  716
  260
  148
  27
  21
  2
  0
  10
 8  6508  วังทอง  5
  1,618
  222
  213
  63
  56
  1
  0
  31
 9  6509  เนินมะปราง  10
  826
  171
  173
  34
  32
  0
  0
  11