จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6401  เมืองสุโขทัย  8
  1,198
  269
  337
  85
  58
  2
  0
  10
 2  6402  บ้านด่านลานหอย  4
  593
  161
  131
  19
  9
  1
  0
  32
 3  6403  คีรีมาศ  2
  762
  245
  244
  29
  29
  0
  0
  3
 4  6404  กงไกรลาศ  7
  867
  212
  279
  51
  26
  0
  0
  7
 5  6405  ศรีสัชนาลัย  22
  1,396
  310
  272
  94
  54
  1
  0
  22
 6  6406  ศรีสำโรง  26
  974
  272
  208
  70
  31
  0
  0
  7
 7  6407  สวรรคโลก  8
  893
  252
  300
  90
  50
  1
  0
  14
 8  6408  ศรีนคร  1
  334
  116
  96
  34
  16
  1
  0
  4
 9  6409  ทุ่งเสลี่ยม  7
  747
  245
  203
  58
  27
  1
  0
  4