จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6301  เมืองตาก  8
  1,409
  368
  254
  96
  77
  3
  0
  120
 2  6302  บ้านตาก  8
  965
  214
  213
  51
  32
  1
  0
  80
 3  6303  สามเงา  5
  532
  169
  107
  35
  18
  3
  0
  54
 4  6304  แม่ระมาด  13
  900
  251
  217
  58
  16
  0
  0
  172
 5  6305  ท่าสองยาง  17
  804
  137
  125
  39
  9
  0
  0
  192
 6  6306  แม่สอด  14
  1,439
  221
  163
  49
  23
  2
  0
  347
 7  6307  พบพระ  11
  607
  297
  127
  35
  12
  0
  0
  151
 8  6308  อุ้มผาง  9
  440
  141
  133
  27
  11
  0
  0
  64
 9  6309  วังเจ้า  3
  324
  158
  70
  19
  11
  2
  0
  33