จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6201  เมืองกำแพงเพชร  50
  2,041
  496
  318
  146
  88
  4
  0
  28
 2  6202  ไทรงาม  5
  557
  215
  145
  36
  22
  1
  0
  3
 3  6203  คลองลาน  5
  769
  146
  71
  21
  10
  1
  0
  16
 4  6204  ขาณุวรลักษบุรี  10
  1,194
  280
  246
  56
  37
  0
  0
  18
 5  6205  คลองขลุง  13
  761
  262
  234
  48
  38
  0
  0
  2
 6  6206  พรานกระต่าย  2
  800
  165
  142
  17
  15
  0
  0
  4
 7  6207  ลานกระบือ  8
  780
  174
  162
  16
  25
  0
  0
  4
 8  6208  ทรายทองวัฒนา  0
  219
  88
  83
  11
  10
  0
  0
  0
 9  6209  ปางศิลาทอง  6
  291
  104
  91
  13
  8
  0
  0
  1
 10  6210  บึงสามัคคี  1
  259
  89
  67
  10
  10
  0
  0
  2
 11  6211  โกสัมพีนคร  1
  273
  111
  49
  15
  6
  1
  0
  4