จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6101  เมืองอุทัยธานี  1
  387
  118
  118
  53
  29
  1
  0
  98
 2  6102  ทัพทัน  1
  408
  140
  124
  29
  10
  0
  0
  76
 3  6103  สว่างอารมณ์  9
  310
  88
  104
  16
  8
  0
  0
  73
 4  6104  หนองฉาง  2
  505
  151
  135
  33
  24
  0
  0
  150
 5  6105  หนองขาหย่าง  0
  167
  56
  64
  9
  8
  0
  0
  46
 6  6106  บ้านไร่  25
  702
  247
  204
  50
  26
  0
  0
  155
 7  6107  ลานสัก  3
  609
  201
  193
  13
  19
  0
  0
  97
 8  6108  ห้วยคต  3
  177
  74
  37
  8
  3
  0
  0
  58