จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  6001  เมืองนครสวรรค์  26
  1,895
  466
  321
  224
  182
  4
  1
  51
 2  6002  โกรกพระ  1
  540
  139
  97
  55
  51
  0
  0
  17
 3  6003  ชุมแสง  2
  591
  207
  233
  54
  34
  1
  0
  12
 4  6004  หนองบัว  0
  721
  176
  129
  21
  18
  0
  0
  12
 5  6005  บรรพตพิสัย  1
  887
  253
  286
  79
  54
  0
  0
  19
 6  6006  เก้าเลี้ยว  0
  412
  136
  123
  38
  21
  0
  0
  18
 7  6007  ตาคลี  10
  1,260
  285
  219
  79
  73
  5
  0
  34
 8  6008  ท่าตะโก  3
  1,073
  265
  283
  56
  49
  1
  0
  27
 9  6009  ไพศาลี  10
  1,030
  334
  328
  45
  37
  0
  0
  28
 10  6010  พยุหะคีรี  0
  892
  258
  247
  97
  66
  2
  0
  45
 11  6011  ลาดยาว  3
  1,034
  279
  227
  63
  37
  0
  0
  35
 12  6012  ตากฟ้า  2
  445
  155
  170
  36
  25
  1
  0
  6
 13  6013  แม่วงก์  0
  546
  159
  109
  32
  17
  0
  0
  35
 14  6014  แม่เปิน  1
  264
  68
  66
  5
  10
  0
  0
  7
 15  6015  ชุมตาบง  2
  242
  97
  65
  9
  3
  0
  0
  10