จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5801  เมืองแม่ฮ่องสอน  5
  545
  127
  138
  45
  33
  2
  0
  121
 2  5802  ขุนยวม  0
  150
  35
  40
  2
  2
  0
  0
  99
 3  5803  ปาย  0
  313
  23
  37
  3
  10
  0
  0
  121
 4  5804  แม่สะเรียง  4
  458
  190
  137
  44
  23
  0
  0
  93
 5  5805  แม่ลาน้อย  5
  332
  78
  72
  29
  14
  1
  0
  70
 6  5806  สบเมย  0
  171
  68
  49
  6
  2
  0
  0
  144
 7  5807  ปางมะผ้า  0
  120
  72
  64
  9
  5
  0
  0
  91