จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5701  เมืองเชียงราย  44
  2,451
  530
  369
  125
  126
  1
  0
  98
 2  5702  เวียงชัย  5
  806
  208
  123
  47
  23
  0
  0
  9
 3  5703  เชียงของ  12
  849
  211
  235
  25
  11
  1
  0
  4
 4  5704  เทิง  2
  1,074
  290
  227
  38
  39
  0
  0
  16
 5  5705  พาน  54
  1,984
  566
  461
  131
  92
  2
  0
  22
 6  5706  ป่าแดด  2
  489
  103
  75
  6
  3
  1
  0
  11
 7  5707  แม่จัน  8
  1,364
  305
  258
  55
  57
  1
  0
  31
 8  5708  เชียงแสน  7
  682
  174
  168
  27
  22
  0
  0
  9
 9  5709  แม่สาย  16
  1,291
  193
  155
  21
  31
  2
  0
  52
 10  5710  แม่สรวย  3
  960
  252
  210
  37
  22
  0
  0
  19
 11  5711  เวียงป่าเป้า  3
  1,002
  231
  145
  25
  26
  1
  0
  7
 12  5712  พญาเม็งราย  1
  559
  169
  202
  18
  16
  0
  0
  3
 13  5713  เวียงแก่น  0
  272
  147
  98
  7
  5
  0
  0
  21
 14  5714  ขุนตาล  8
  452
  139
  170
  16
  20
  1
  0
  13
 15  5715  แม่ฟ้าหลวง  18
  433
  175
  133
  16
  12
  1
  0
  133
 16  5716  แม่ลาว  2
  528
  134
  132
  28
  13
  0
  0
  6
 17  5717  เวียงเชียงรุ้ง  2
  342
  117
  90
  9
  19
  0
  0
  2
 18  5718  ดอยหลวง  2
  251
  68
  67
  6
  11
  0
  0
  5