จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5601  เมืองพะเยา  16
  2,388
  319
  321
  79
  46
  1
  0
  122
 2  5602  จุน  7
  1,062
  273
  294
  39
  28
  1
  0
  101
 3  5603  เชียงคำ  3
  1,264
  298
  285
  60
  50
  1
  0
  116
 4  5604  เชียงม่วน  0
  412
  102
  111
  20
  15
  0
  0
  52
 5  5605  ดอกคำใต้  15
  1,562
  265
  308
  64
  51
  2
  0
  147
 6  5606  ปง  12
  982
  281
  257
  26
  22
  0
  0
  110
 7  5607  แม่ใจ  0
  651
  159
  227
  38
  26
  0
  0
  49
 8  5608  ภูซาง  6
  571
  116
  171
  16
  8
  0
  0
  53
 9  5609  ภูกามยาว  11
  514
  105
  143
  31
  12
  0
  0
  44