จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5501  เมืองน่าน  5
  786
  343
  383
  94
  80
  4
  0
  65
 2  5502  แม่จริม  0
  103
  55
  129
  15
  10
  0
  0
  8
 3  5503  บ้านหลวง  2
  90
  72
  111
  5
  3
  0
  0
  13
 4  5504  นาน้อย  4
  301
  177
  221
  30
  21
  0
  0
  9
 5  5505  ปัว  9
  836
  415
  425
  46
  37
  0
  0
  12
 6  5506  ท่าวังผา  7
  724
  285
  342
  34
  32
  1
  0
  45
 7  5507  เวียงสา  5
  665
  305
  430
  67
  44
  0
  0
  28
 8  5508  ทุ่งช้าง  1
  200
  110
  106
  16
  9
  0
  0
  39
 9  5509  เชียงกลาง  3
  388
  179
  205
  21
  12
  0
  0
  19
 10  5510  นาหมื่น  0
  95
  87
  104
  7
  7
  1
  0
  9
 11  5511  สันติสุข  4
  205
  82
  157
  10
  10
  0
  0
  3
 12  5512  บ่อเกลือ  6
  214
  70
  75
  2
  2
  0
  0
  24
 13  5513  สองแคว  1
  92
  58
  82
  15
  7
  0
  0
  8
 14  5514  ภูเพียง  0
  415
  150
  277
  52
  51
  3
  0
  3
 15  5515  เฉลิมพระเกียรติ  2
  97
  72
  87
  10
  4
  0
  0
  4