จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5401  เมืองแพร่  28
  1,377
  536
  518
  287
  131
  5
  1
  93
 2  5402  ร้องกวาง  11
  503
  273
  379
  102
  32
  1
  0
  11
 3  5403  ลอง  17
  761
  276
  236
  80
  33
  3
  0
  14
 4  5404  สูงเม่น  31
  984
  377
  361
  145
  78
  1
  0
  3
 5  5405  เด่นชัย  27
  613
  103
  116
  45
  24
  1
  0
  4
 6  5406  สอง  7
  717
  305
  348
  119
  43
  1
  0
  24
 7  5407  วังชิ้น  27
  860
  208
  194
  30
  14
  0
  0
  22
 8  5408  หนองม่วงไข่  3
  234
  129
  126
  56
  20
  0
  0
  3