จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5301  เมืองอุตรดิตถ์  6
  2,001
  391
  401
  131
  122
  5
  0
  60
 2  5302  ตรอน  3
  565
  96
  142
  60
  26
  0
  0
  16
 3  5303  ท่าปลา  3
  581
  169
  144
  27
  10
  1
  0
  18
 4  5304  น้ำปาด  3
  442
  201
  283
  28
  22
  0
  0
  11
 5  5305  ฟากท่า  0
  107
  38
  203
  8
  11
  0
  0
  0
 6  5306  บ้านโคก  0
  128
  73
  139
  9
  6
  0
  0
  4
 7  5307  พิชัย  21
  1,230
  378
  336
  69
  43
  3
  0
  26
 8  5308  ลับแล  5
  1,201
  216
  202
  75
  52
  1
  0
  7
 9  5309  ทองแสนขัน  11
  470
  112
  144
  18
  11
  0
  0
  17