จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5201  เมืองลำปาง  66
  2,837
  769
  617
  342
  225
  5
  1
  148
 2  5202  แม่เมาะ  2
  414
  161
  121
  62
  28
  1
  0
  10
 3  5203  เกาะคา  6
  943
  284
  208
  81
  57
  1
  0
  66
 4  5204  เสริมงาม  3
  376
  195
  177
  24
  11
  0
  0
  46
 5  5205  งาว  3
  810
  240
  190
  56
  23
  0
  0
  22
 6  5206  แจ้ห่ม  2
  621
  248
  224
  54
  35
  1
  0
  14
 7  5207  วังเหนือ  6
  802
  228
  258
  29
  16
  0
  0
  55
 8  5208  เถิน  6
  756
  374
  275
  73
  29
  1
  0
  22
 9  5209  แม่พริก  1
  216
  108
  108
  16
  5
  0
  0
  2
 10  5210  แม่ทะ  1
  937
  350
  239
  126
  74
  0
  0
  23
 11  5211  สบปราบ  3
  359
  199
  182
  26
  10
  0
  0
  20
 12  5212  ห้างฉัตร  2
  798
  256
  198
  49
  34
  0
  0
  35
 13  5213  เมืองปาน  10
  439
  217
  169
  20
  15
  0
  0
  17