จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5101  เมืองลำพูน  26
  2,019
  633
  362
  158
  120
  7
  0
  1
 2  5102  แม่ทา  3
  671
  214
  136
  47
  21
  1
  0
  0
 3  5103  บ้านโฮ่ง  4
  682
  250
  217
  66
  39
  0
  0
  1
 4  5104  ลี้  6
  886
  425
  299
  57
  33
  0
  0
  1
 5  5105  ทุ่งหัวช้าง  2
  260
  167
  94
  16
  6
  0
  0
  1
 6  5106  ป่าซาง  7
  1,058
  339
  224
  78
  42
  0
  0
  0
 7  5107  บ้านธิ  5
  449
  106
  51
  16
  18
  0
  0
  0
 8  5108  เวียงหนองล่อง  0
  520
  79
  54
  23
  10
  0
  0
  1