จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  5001  เมืองเชียงใหม่  4
  1,217
  339
  222
  142
  143
  15
  0
  727
 2  5002  จอมทอง  5
  834
  278
  192
  44
  31
  1
  0
  319
 3  5003  แม่แจ่ม  4
  546
  165
  131
  18
  8
  0
  0
  199
 4  5004  เชียงดาว  12
  887
  212
  166
  25
  22
  0
  0
  251
 5  5005  ดอยสะเก็ด  7
  889
  209
  249
  60
  57
  2
  0
  173
 6  5006  แม่แตง  2
  1,282
  187
  201
  27
  45
  1
  0
  372
 7  5007  แม่ริม  8
  950
  190
  225
  78
  74
  6
  0
  213
 8  5008  สะเมิง  4
  237
  112
  92
  7
  9
  0
  0
  69
 9  5009  ฝาง  30
  1,416
  244
  252
  60
  36
  0
  0
  321
 10  5010  แม่อาย  8
  1,164
  209
  159
  27
  23
  1
  0
  310
 11  5011  พร้าว  5
  1,019
  168
  179
  15
  30
  0
  0
  203
 12  5012  สันป่าตอง  1
  1,062
  330
  250
  63
  62
  1
  0
  195
 13  5013  สันกำแพง  5
  1,070
  278
  172
  67
  60
  4
  1
  187
 14  5014  สันทราย  6
  1,286
  186
  133
  66
  66
  5
  0
  272
 15  5015  หางดง  0
  1,147
  260
  156
  44
  44
  4
  0
  116
 16  5016  ฮอด  6
  548
  165
  93
  10
  6
  0
  0
  146
 17  5017  ดอยเต่า  0
  405
  94
  115
  15
  7
  0
  0
  97
 18  5018  อมก๋อย  16
  688
  188
  135
  10
  7
  0
  0
  264
 19  5019  สารภี  4
  792
  180
  165
  74
  44
  4
  0
  168
 20  5020  เวียงแหง  1
  284
  45
  49
  5
  7
  0
  0
  120
 21  5021  ไชยปราการ  2
  782
  119
  104
  9
  14
  1
  0
  160
 22  5022  แม่วาง  2
  370
  92
  68
  15
  13
  1
  0
  187
 23  5023  แม่ออน  7
  256
  89
  65
  15
  14
  0
  0
  163
 24  5024  ดอยหล่อ  2
  419
  115
  83
  18
  16
  1
  0
  79
 25  5025  กัลยาณิวัฒนา  0
  59
  69
  38
  10
  4
  0
  0
  30