จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4901  เมืองมุกดาหาร  14
  1,691
  315
  230
  59
  22
  0
  0
  49
 2  4902  นิคมคำสร้อย  0
  548
  108
  125
  9
  5
  2
  0
  24
 3  4903  ดอนตาล  3
  399
  175
  235
  39
  8
  0
  0
  23
 4  4904  ดงหลวง  2
  403
  84
  91
  14
  4
  0
  0
  24
 5  4905  คำชะอี  7
  469
  184
  264
  26
  5
  0
  0
  16
 6  4906  หว้านใหญ่  4
  239
  83
  50
  14
  4
  0
  0
  13
 7  4907  หนองสูง  0
  202
  79
  136
  30
  2
  0
  0
  16