จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4801  เมืองนครพนม  13
  1,390
  431
  323
  70
  34
  2
  0
  110
 2  4802  ปลาปาก  4
  552
  219
  229
  15
  8
  1
  0
  44
 3  4803  ท่าอุเทน  11
  578
  163
  121
  20
  4
  0
  0
  39
 4  4804  บ้านแพง  1
  349
  118
  128
  9
  5
  0
  0
  32
 5  4805  ธาตุพนม  3
  666
  275
  344
  62
  27
  0
  1
  112
 6  4806  เรณูนคร  1
  646
  184
  148
  18
  11
  0
  0
  23
 7  4807  นาแก  3
  783
  292
  266
  50
  23
  2
  0
  73
 8  4808  ศรีสงคราม  7
  853
  251
  207
  31
  14
  2
  0
  40
 9  4809  นาหว้า  11
  545
  167
  189
  21
  13
  0
  0
  4
 10  4810  โพนสวรรค์  6
  620
  133
  105
  5
  4
  0
  0
  54
 11  4811  นาทม  1
  173
  68
  100
  6
  3
  0
  0
  5
 12  4812  วังยาง  6
  170
  95
  97
  4
  4
  0
  0
  9