จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4701  เมืองสกลนคร  7
  2,484
  489
  460
  114
  86
  5
  0
  26
 2  4702  กุสุมาลย์  2
  549
  137
  81
  13
  9
  0
  0
  13
 3  4703  กุดบาก  0
  384
  119
  105
  13
  6
  0
  0
  0
 4  4704  พรรณานิคม  1
  1,008
  372
  387
  59
  26
  0
  0
  28
 5  4705  พังโคน  0
  737
  187
  122
  42
  12
  1
  0
  12
 6  4706  วาริชภูมิ  1
  862
  113
  82
  23
  5
  0
  0
  10
 7  4707  นิคมน้ำอูน  0
  176
  59
  47
  6
  3
  0
  0
  4
 8  4708  วานรนิวาส  13
  1,777
  392
  266
  29
  11
  0
  0
  54
 9  4709  คำตากล้า  1
  533
  111
  102
  12
  8
  0
  0
  5
 10  4710  บ้านม่วง  2
  963
  237
  225
  19
  7
  0
  0
  3
 11  4711  อากาศอำนวย  4
  1,116
  202
  201
  30
  22
  2
  0
  14
 12  4712  สว่างแดนดิน  11
  2,455
  510
  318
  59
  17
  0
  0
  26
 13  4713  ส่องดาว  0
  493
  127
  173
  8
  5
  0
  0
  10
 14  4714  เต่างอย  0
  381
  119
  80
  9
  3
  0
  0
  17
 15  4715  โคกศรีสุพรรณ  1
  364
  107
  137
  17
  8
  0
  0
  16
 16  4716  เจริญศิลป์  0
  763
  165
  64
  12
  1
  0
  0
  11
 17  4717  โพนนาแก้ว  2
  507
  112
  129
  14
  9
  0
  0
  3
 18  4718  ภูพาน  0
  434
  147
  131
  12
  12
  0
  0
  3