จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4601  เมืองกาฬสินธุ์  20
  1,458
  351
  364
  110
  34
  0
  0
  32
 2  4602  นามน  5
  472
  101
  76
  16
  3
  0
  0
  8
 3  4603  กมลาไสย  1
  660
  212
  386
  38
  9
  0
  0
  43
 4  4604  ร่องคำ  1
  190
  29
  59
  7
  2
  0
  0
  2
 5  4605  กุฉินารายณ์  13
  942
  368
  472
  47
  18
  0
  0
  32
 6  4606  เขาวง  6
  434
  89
  122
  25
  6
  0
  0
  7
 7  4607  ยางตลาด  8
  1,461
  384
  309
  40
  30
  0
  0
  34
 8  4608  ห้วยเม็ก  8
  658
  212
  211
  31
  13
  0
  0
  18
 9  4609  สหัสขันธ์  12
  451
  138
  117
  14
  10
  0
  0
  9
 10  4610  คำม่วง  15
  516
  163
  182
  33
  10
  0
  0
  4
 11  4611  ท่าคันโท  4
  413
  57
  88
  8
  5
  0
  0
  13
 12  4612  หนองกุงศรี  12
  701
  176
  245
  24
  13
  0
  0
  32
 13  4613  สมเด็จ  1
  479
  168
  397
  21
  21
  0
  0
  6
 14  4614  ห้วยผึ้ง  2
  279
  104
  93
  20
  6
  0
  0
  7
 15  4615  สามชัย  4
  272
  114
  120
  8
  5
  0
  0
  3
 16  4616  นาคู  3
  293
  76
  145
  16
  2
  0
  0
  10
 17  4617  ดอนจาน  1
  265
  105
  86
  9
  0
  0
  0
  11
 18  4618  ฆ้องชัย  6
  337
  80
  92
  21
  4
  0
  0
  4