จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4501  เมืองร้อยเอ็ด  21
  1,976
  634
  669
  174
  82
  4
  0
  12
 2  4502  เกษตรวิสัย  29
  1,759
  583
  503
  33
  16
  0
  0
  3
 3  4503  ปทุมรัตต์  4
  656
  309
  325
  20
  13
  0
  0
  3
 4  4504  จตุรพักตรพิมาน  39
  1,265
  656
  741
  64
  27
  0
  0
  6
 5  4505  ธวัชบุรี  5
  925
  300
  229
  27
  21
  0
  0
  8
 6  4506  พนมไพร  9
  1,338
  313
  329
  39
  28
  0
  0
  13
 7  4507  โพนทอง  13
  1,642
  341
  351
  36
  14
  0
  0
  4
 8  4508  โพธิ์ชัย  13
  807
  258
  217
  12
  10
  0
  0
  3
 9  4509  หนองพอก  11
  724
  281
  290
  24
  7
  1
  0
  12
 10  4510  เสลภูมิ  23
  1,606
  485
  454
  57
  28
  0
  0
  5
 11  4511  สุวรรณภูมิ  147
  1,618
  599
  877
  57
  54
  1
  0
  9
 12  4512  เมืองสรวง  0
  445
  72
  99
  7
  5
  0
  0
  5
 13  4513  โพนทราย  5
  367
  108
  111
  5
  6
  0
  0
  2
 14  4514  อาจสามารถ  5
  1,102
  257
  271
  29
  8
  0
  0
  2
 15  4515  เมยวดี  3
  322
  137
  189
  16
  9
  0
  0
  1
 16  4516  ศรีสมเด็จ  3
  763
  226
  319
  37
  7
  1
  0
  0
 17  4517  จังหาร  21
  1,037
  178
  162
  9
  10
  0
  0
  2
 18  4518  เชียงขวัญ  3
  465
  108
  115
  10
  7
  0
  0
  2
 19  4519  หนองฮี  3
  378
  154
  181
  9
  4
  0
  0
  1
 20  4520  ทุ่งเขาหลวง  1
  313
  119
  116
  14
  4
  0
  0
  0