จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4401  เมืองมหาสารคาม  33
  1,365
  373
  425
  138
  83
  4
  1
  33
 2  4402  แกดำ  1
  471
  234
  141
  24
  6
  0
  0
  7
 3  4403  โกสุมพิสัย  56
  1,483
  593
  326
  64
  22
  0
  0
  4
 4  4404  กันทรวิชัย  11
  875
  382
  465
  44
  38
  1
  0
  25
 5  4405  เชียงยืน  2
  767
  300
  228
  55
  14
  0
  0
  14
 6  4406  บรบือ  8
  1,771
  349
  343
  72
  35
  2
  0
  19
 7  4407  นาเชือก  0
  902
  278
  318
  34
  16
  0
  0
  0
 8  4408  พยัคฆภูมิพิสัย  22
  1,405
  389
  273
  17
  8
  1
  0
  40
 9  4409  วาปีปทุม  9
  1,381
  468
  526
  62
  45
  0
  0
  42
 10  4410  นาดูน  8
  936
  193
  203
  28
  8
  1
  0
  14
 11  4411  ยางสีสุราช  25
  717
  163
  123
  6
  4
  0
  0
  9
 12  4412  กุดรัง  5
  559
  189
  179
  26
  9
  0
  0
  4
 13  4413  ชื่นชม  7
  243
  142
  105
  12
  4
  0
  0
  0