จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4301  เมืองหนองคาย  55
  1,516
  383
  341
  106
  24
  2
  0
  22
 2  4302  ท่าบ่อ  39
  846
  371
  271
  34
  21
  0
  0
  4
 3  4305  โพนพิสัย  40
  1,455
  308
  361
  25
  16
  0
  0
  11
 4  4307  ศรีเชียงใหม่  5
  396
  157
  151
  20
  10
  0
  0
  4
 5  4308  สังคม  8
  276
  116
  99
  7
  8
  0
  0
  1
 6  4314  สระใคร  3
  315
  74
  49
  4
  3
  0
  0
  10
 7  4315  เฝ้าไร่  6
  922
  196
  127
  7
  5
  0
  0
  18
 8  4316  รัตนวาปี  3
  506
  178
  152
  11
  4
  0
  0
  12
 9  4317  โพธิ์ตาก  0
  148
  38
  115
  19
  5
  0
  0
  3