จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4201  เมืองเลย  4
  1,167
  456
  413
  141
  60
  0
  0
  18
 2  4202  นาด้วง  0
  225
  123
  164
  26
  5
  0
  0
  2
 3  4203  เชียงคาน  2
  627
  260
  373
  61
  33
  2
  0
  7
 4  4204  ปากชม  1
  304
  260
  267
  20
  11
  0
  0
  4
 5  4205  ด่านซ้าย  1
  561
  229
  249
  33
  11
  0
  0
  1
 6  4206  นาแห้ว  0
  57
  80
  127
  4
  2
  0
  0
  1
 7  4207  ภูเรือ  0
  256
  104
  116
  16
  11
  0
  0
  14
 8  4208  ท่าลี่  4
  274
  124
  177
  26
  13
  0
  0
  6
 9  4209  วังสะพุง  4
  1,484
  548
  473
  106
  51
  0
  0
  18
 10  4210  ภูกระดึง  2
  544
  159
  158
  16
  12
  0
  0
  3
 11  4211  ภูหลวง  0
  287
  110
  160
  13
  14
  0
  0
  2
 12  4212  ผาขาว  2
  523
  143
  149
  23
  11
  0
  0
  7
 13  4213  เอราวัณ  6
  381
  115
  93
  20
  9
  0
  0
  1
 14  4214  หนองหิน  0
  247
  144
  117
  9
  4
  0
  0
  1