จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4101  เมืองอุดรธานี  57
  3,348
  844
  693
  228
  140
  5
  0
  29
 2  4102  กุดจับ  1
  759
  336
  213
  23
  9
  0
  0
  2
 3  4103  หนองวัวซอ  3
  889
  207
  119
  23
  9
  0
  0
  7
 4  4104  กุมภวาปี  6
  1,315
  427
  451
  84
  34
  1
  0
  5
 5  4105  โนนสะอาด  8
  600
  146
  202
  22
  8
  0
  0
  0
 6  4106  หนองหาน  18
  1,578
  360
  294
  33
  11
  0
  0
  4
 7  4107  ทุ่งฝน  6
  502
  108
  73
  10
  3
  0
  0
  4
 8  4108  ไชยวาน  0
  544
  127
  65
  6
  4
  0
  0
  4
 9  4109  ศรีธาตุ  8
  541
  158
  203
  21
  8
  0
  0
  3
 10  4110  วังสามหมอ  2
  550
  229
  197
  12
  10
  0
  0
  0
 11  4111  บ้านดุง  8
  1,529
  403
  449
  32
  8
  0
  0
  22
 12  4117  บ้านผือ  0
  1,240
  467
  471
  46
  13
  0
  0
  3
 13  4118  น้ำโสม  17
  673
  245
  245
  17
  6
  0
  0
  3
 14  4119  เพ็ญ  16
  1,425
  268
  257
  12
  8
  0
  0
  8
 15  4120  สร้างคอม  2
  272
  147
  167
  2
  1
  0
  0
  0
 16  4121  หนองแสง  2
  309
  105
  107
  9
  2
  0
  0
  6
 17  4122  นายูง  2
  405
  108
  74
  9
  1
  0
  0
  4
 18  4123  พิบูลย์รักษ์  1
  270
  79
  75
  6
  2
  0
  0
  0
 19  4124  กู่แก้ว  3
  287
  82
  98
  5
  4
  0
  0
  0
 20  4125  ประจักษ์ศิลปาคม  3
  325
  85
  95
  3
  3
  0
  0
  1