จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  4001  เมืองขอนแก่น  3
  3,388
  1,035
  924
  401
  237
  3
  0
  22
 2  4002  บ้านฝาง  0
  746
  170
  102
  20
  12
  0
  0
  2
 3  4003  พระยืน  1
  427
  135
  140
  22
  12
  0
  0
  0
 4  4004  หนองเรือ  1
  1,502
  182
  217
  32
  21
  1
  0
  12
 5  4005  ชุมแพ  1
  1,628
  274
  299
  57
  15
  0
  0
  8
 6  4006  สีชมพู  2
  923
  275
  279
  20
  10
  0
  0
  12
 7  4007  น้ำพอง  1
  1,602
  391
  277
  88
  19
  0
  0
  2
 8  4008  อุบลรัตน์  15
  500
  173
  155
  30
  10
  0
  0
  1
 9  4009  กระนวน  7
  914
  317
  306
  33
  8
  0
  0
  2
 10  4010  บ้านไผ่  1
  1,132
  283
  292
  48
  14
  0
  0
  2
 11  4011  เปือยน้อย  0
  191
  98
  78
  2
  1
  0
  0
  0
 12  4012  พล  0
  943
  236
  232
  46
  10
  0
  0
  2
 13  4013  แวงใหญ่  0
  352
  106
  78
  17
  6
  0
  0
  0
 14  4014  แวงน้อย  1
  560
  95
  151
  14
  9
  0
  0
  0
 15  4015  หนองสองห้อง  0
  1,053
  255
  236
  25
  7
  0
  0
  1
 16  4016  ภูเวียง  1
  929
  178
  245
  31
  16
  0
  0
  1
 17  4017  มัญจาคีรี  1
  1,042
  182
  171
  38
  12
  0
  0
  3
 18  4018  ชนบท  1
  736
  168
  215
  43
  15
  0
  0
  0
 19  4019  เขาสวนกวาง  0
  389
  101
  81
  6
  3
  0
  0
  0
 20  4020  ภูผาม่าน  0
  340
  50
  70
  8
  10
  0
  0
  0
 21  4021  ซำสูง  0
  209
  99
  157
  9
  0
  0
  0
  5
 22  4022  โคกโพธิ์ไชย  1
  402
  45
  55
  13
  2
  0
  0
  10
 23  4023  หนองนาคำ  4
  207
  145
  134
  11
  4
  0
  0
  1
 24  4024  บ้านแฮด  1
  392
  143
  93
  16
  6
  0
  0
  6
 25  4025  โนนศิลา  0
  330
  55
  106
  10
  2
  0
  0
  0
 26  4029  เวียงเก่า  0
  353
  40
  29
  6
  1
  0
  0
  30