จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3901  เมืองหนองบัวลำภู  36
  1,708
  348
  267
  33
  18
  1
  0
  19
 2  3902  นากลาง  11
  1,326
  244
  145
  18
  10
  1
  0
  10
 3  3903  โนนสัง  7
  925
  131
  118
  15
  5
  0
  0
  1
 4  3904  ศรีบุญเรือง  12
  1,515
  384
  248
  19
  12
  3
  0
  26
 5  3905  สุวรรณคูหา  17
  918
  181
  178
  18
  3
  0
  0
  10
 6  3906  นาวัง  31
  553
  171
  173
  16
  9
  1
  0
  6