จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3801  เมืองบึงกาฬ  20
  1,081
  252
  211
  18
  14
  0
  0
  35
 2  3802  พรเจริญ  38
  354
  116
  143
  11
  6
  0
  0
  15
 3  3803  โซ่พิสัย  16
  666
  189
  118
  16
  6
  0
  0
  38
 4  3804  เซกา  11
  1,089
  387
  262
  26
  17
  0
  0
  40
 5  3805  ปากคาด  11
  426
  119
  93
  10
  1
  0
  0
  24
 6  3806  บึงโขงหลง  6
  465
  169
  192
  22
  7
  0
  0
  23
 7  3807  ศรีวิไล  8
  472
  158
  118
  11
  9
  0
  0
  13
 8  3808  บุ่งคล้า  1
  210
  82
  112
  4
  1
  0
  0
  3