จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3701  เมืองอำนาจเจริญ  31
  1,689
  316
  301
  32
  27
  0
  0
  10
 2  3702  ชานุมาน  0
  385
  89
  144
  24
  2
  0
  0
  14
 3  3703  ปทุมราชวงศา  69
  432
  234
  180
  15
  3
  0
  0
  7
 4  3704  พนา  1
  439
  66
  84
  3
  2
  0
  0
  2
 5  3705  เสนางคนิคม  2
  469
  140
  129
  14
  3
  0
  0
  8
 6  3706  หัวตะพาน  13
  595
  187
  188
  15
  11
  0
  0
  2
 7  3707  ลืออำนาจ  41
  531
  143
  124
  15
  2
  0
  0
  5