จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3601  เมืองชัยภูมิ  44
  2,152
  565
  494
  132
  95
  1
  0
  48
 2  3602  บ้านเขว้า  7
  648
  274
  364
  20
  17
  2
  0
  36
 3  3603  คอนสวรรค์  0
  448
  243
  424
  44
  21
  0
  0
  1
 4  3604  เกษตรสมบูรณ์  31
  1,880
  326
  288
  22
  8
  0
  0
  52
 5  3605  หนองบัวแดง  9
  1,490
  239
  174
  14
  11
  0
  0
  30
 6  3606  จัตุรัส  11
  1,121
  444
  455
  51
  58
  0
  0
  108
 7  3607  บำเหน็จณรงค์  11
  1,139
  200
  275
  26
  13
  0
  0
  6
 8  3608  หนองบัวระเหว  6
  388
  147
  159
  10
  17
  0
  0
  20
 9  3609  เทพสถิต  13
  812
  232
  208
  17
  15
  0
  0
  16
 10  3610  ภูเขียว  8
  1,875
  374
  361
  49
  15
  0
  0
  114
 11  3611  บ้านแท่น  4
  615
  211
  177
  29
  19
  0
  0
  62
 12  3612  แก้งคร้อ  5
  1,202
  253
  307
  17
  21
  0
  0
  37
 13  3613  คอนสาร  9
  788
  311
  356
  25
  18
  2
  0
  44
 14  3614  ภักดีชุมพล  14
  290
  121
  116
  2
  7
  0
  0
  80
 15  3615  เนินสง่า  0
  331
  135
  124
  10
  6
  0
  0
  13
 16  3616  ซับใหญ่  0
  223
  81
  71
  6
  4
  0
  0
  12