จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3501  เมืองยโสธร  10
  1,937
  352
  377
  47
  19
  0
  0
  4
 2  3502  ทรายมูล  3
  379
  94
  105
  4
  6
  0
  0
  0
 3  3503  กุดชุม  4
  702
  351
  259
  17
  6
  0
  0
  1
 4  3504  คำเขื่อนแก้ว  7
  727
  286
  219
  17
  7
  0
  0
  3
 5  3505  ป่าติ้ว  1
  474
  82
  130
  6
  4
  0
  0
  3
 6  3506  มหาชนะชัย  1
  536
  232
  245
  24
  14
  0
  0
  5
 7  3507  ค้อวัง  0
  330
  42
  123
  16
  7
  0
  0
  3
 8  3508  เลิงนกทา  4
  1,224
  224
  228
  27
  7
  0
  0
  14
 9  3509  ไทยเจริญ  0
  351
  85
  135
  13
  4
  0
  0
  4