จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3401  เมืองอุบลราชธานี  20
  2,035
  481
  524
  118
  122
  3
  0
  534
 2  3402  ศรีเมืองใหม่  6
  863
  186
  180
  7
  7
  0
  0
  11
 3  3403  โขงเจียม  4
  332
  147
  203
  21
  9
  0
  0
  4
 4  3404  เขื่องใน  16
  1,425
  463
  489
  37
  15
  0
  0
  23
 5  3405  เขมราฐ  7
  837
  319
  254
  35
  8
  0
  0
  13
 6  3407  เดชอุดม  34
  2,100
  731
  430
  62
  26
  1
  0
  13
 7  3408  นาจะหลวย  6
  664
  226
  171
  15
  3
  0
  0
  5
 8  3409  น้ำยืน  3
  705
  285
  255
  26
  7
  1
  0
  14
 9  3410  บุณฑริก  12
  1,014
  403
  261
  18
  5
  0
  0
  16
 10  3411  ตระการพืชผล  11
  1,101
  502
  479
  41
  13
  1
  0
  10
 11  3412  กุดข้าวปุ้น  7
  456
  174
  158
  8
  6
  0
  0
  17
 12  3414  ม่วงสามสิบ  6
  1,088
  342
  219
  20
  7
  0
  0
  33
 13  3415  วารินชำราบ  14
  1,653
  546
  427
  81
  75
  0
  0
  29
 14  3419  พิบูลมังสาหาร  22
  1,798
  497
  331
  35
  26
  0
  0
  53
 15  3420  ตาลสุม  18
  338
  113
  88
  6
  4
  0
  0
  17
 16  3421  โพธิ์ไทร  4
  532
  125
  165
  11
  7
  0
  0
  13
 17  3422  สำโรง  11
  605
  204
  183
  9
  1
  0
  0
  2
 18  3424  ดอนมดแดง  0
  246
  105
  97
  6
  3
  0
  0
  19
 19  3425  สิรินธร  3
  512
  243
  164
  8
  4
  0
  0
  12
 20  3426  ทุ่งศรีอุดม  4
  232
  128
  174
  12
  2
  1
  0
  1
 21  3429  นาเยีย  33
  308
  71
  83
  4
  1
  0
  0
  8
 22  3430  นาตาล  3
  442
  179
  87
  3
  1
  0
  0
  9
 23  3431  เหล่าเสือโก้ก  10
  292
  116
  107
  6
  4
  0
  0
  2
 24  3432  สว่างวีระวงศ์  10
  436
  81
  34
  5
  2
  0
  0
  16
 25  3433  น้ำขุ่น  3
  449
  127
  99
  9
  0
  0
  0
  30