จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3301  เมืองศรีสะเกษ  2
  1,527
  310
  232
  71
  82
  2
  0
  49
 2  3302  ยางชุมน้อย  0
  449
  130
  194
  14
  12
  0
  0
  6
 3  3303  กันทรารมย์  4
  1,429
  292
  437
  28
  44
  2
  0
  34
 4  3304  กันทรลักษ์  11
  2,568
  437
  434
  51
  41
  0
  0
  72
 5  3305  ขุขันธ์  3
  1,725
  323
  318
  19
  47
  1
  0
  97
 6  3306  ไพรบึง  0
  621
  152
  146
  11
  10
  0
  0
  12
 7  3307  ปรางค์กู่  3
  1,276
  162
  187
  10
  22
  0
  0
  39
 8  3308  ขุนหาญ  10
  1,292
  242
  223
  31
  28
  0
  0
  55
 9  3309  ราษีไศล  16
  802
  186
  219
  16
  18
  0
  0
  52
 10  3310  อุทุมพรพิสัย  21
  1,536
  365
  486
  52
  63
  1
  0
  17
 11  3311  บึงบูรพ์  1
  152
  24
  75
  6
  7
  0
  0
  1
 12  3312  ห้วยทับทัน  0
  387
  120
  139
  6
  7
  0
  0
  8
 13  3313  โนนคูณ  2
  504
  98
  188
  5
  9
  0
  0
  19
 14  3314  ศรีรัตนะ  1
  643
  93
  95
  5
  14
  0
  0
  43
 15  3315  น้ำเกลี้ยง  1
  389
  123
  128
  9
  6
  0
  0
  10
 16  3316  วังหิน  3
  635
  100
  146
  5
  9
  0
  0
  70
 17  3317  ภูสิงห์  4
  531
  172
  187
  4
  8
  1
  0
  8
 18  3318  เมืองจันทร์  1
  268
  96
  94
  6
  6
  0
  0
  25
 19  3319  เบญจลักษ์  1
  304
  172
  224
  11
  3
  0
  0
  5
 20  3320  พยุห์  5
  371
  127
  169
  18
  12
  0
  0
  4
 21  3321  โพธิ์ศรีสุวรรณ  2
  310
  63
  94
  5
  7
  0
  0
  4
 22  3322  ศิลาลาด  0
  334
  45
  42
  0
  4
  0
  0
  18