จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3201  เมืองสุรินทร์  39
  2,267
  614
  707
  156
  132
  4
  0
  45
 2  3202  ชุมพลบุรี  5
  752
  226
  279
  29
  17
  0
  0
  12
 3  3203  ท่าตูม  9
  1,191
  251
  282
  31
  27
  1
  0
  55
 4  3204  จอมพระ  32
  679
  183
  177
  21
  12
  0
  0
  19
 5  3205  ปราสาท  24
  1,521
  429
  419
  55
  75
  0
  1
  22
 6  3206  กาบเชิง  3
  438
  222
  158
  5
  17
  0
  0
  10
 7  3207  รัตนบุรี  12
  967
  274
  394
  29
  30
  0
  0
  27
 8  3208  สนม  3
  579
  134
  120
  10
  4
  1
  0
  21
 9  3209  ศีขรภูมิ  15
  1,730
  437
  357
  34
  36
  2
  0
  25
 10  3210  สังขะ  22
  1,249
  360
  295
  20
  25
  0
  0
  76
 11  3211  ลำดวน  2
  345
  94
  124
  17
  11
  0
  0
  4
 12  3212  สำโรงทาบ  2
  657
  210
  175
  13
  19
  0
  0
  5
 13  3213  บัวเชด  2
  241
  122
  182
  3
  8
  0
  0
  5
 14  3214  พนมดงรัก  3
  362
  108
  108
  11
  15
  0
  0
  24
 15  3215  ศรีณรงค์  6
  584
  94
  72
  7
  1
  0
  0
  33
 16  3216  เขวาสินรินทร์  0
  464
  128
  85
  8
  3
  0
  0
  8
 17  3217  โนนนารายณ์  4
  408
  144
  135
  7
  10
  0
  0
  5